แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2567  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2566  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 62 -30 กันยายน 63)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไตรมาส 1-2) ประจำปีงบประมาณ2563  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2562  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไตรมาศ 1-2)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
     
 
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.