รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไตรมาส 1-2) ประจำปีงบประมาณ 2564      
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564      
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 62 -30 กันยายน 63)      
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไตรมาส 1-2) ประจำปีงบประมาณ 2563      
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2562      
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไตรมาศ 1-2)      
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058