รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2      
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน      
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงความทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1-2      
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน      
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058