รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงความทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1-2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.