งานตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
     
     
โทรศัพท0-5526 -7094 และ 0-5526 -7000 ต่อ 9211,9212
     
     
โทรสาร  0-5526-7058
     
     
           
           
           
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058