มาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นการกำหนดข้อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วยมาตรฐานด้าน
คุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานสรุปดังนี้
     1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
         -   การกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจ
         -  การกำหนดถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
         -  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
         -  การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
      2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
         -  การบริหารงานตรวจสอบภายใน
         -  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
         -  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
         -  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
         -  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
         -  การติดตามผล
         -  การยอมรับสภาพความเสี่ยง
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.