ประวัติความเป็นมาตรวจสอบภายใน
   

     การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 และเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2505 ระเบียบ การรับจ่าย การเก็บรักษาและการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2516 ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ส่วนราชการแต่งตั้ง
ข้าราชการในหน่วยงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในต่อมาปี พ.ศ.2519 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการที่เป็น กระทรวง ทบวง กรม
และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตำแหน่งอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น ในปี พ.ศ.2545 โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
ส่วนราชการ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น หน่วย
ตรวจสอบภายในปัจจุบันมีที่ทำการอยู่อาคาiทีปวิชญ์ ชั้น 2 (ส่วนทะเลแก้ว)

   
วิสัยทัศน์

1. สร้างจิตสำนึกให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และประเทศชาติ
2. สร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี

   
ปรัชญา

ปฏิบัติงานเป็นระบบ โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา นำพาสู่ความสำเร็จ

     
พันธกิจ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ ปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. พัฒนาระบบงานตรวจสอบการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยให้มี มาตรฐาน และประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน ภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ และมีอำนาจในการเข้าถึง
ข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
2. ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเที่ยงธรรม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ
3. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบ
การดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

     
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
2. สนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล ตามนโยบายและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ตั้งเอาไว้
3. เพื่อสอบทาน วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่แล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในทางที่จะหาทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ
ไม่ให้เกิดขึ้น โดยการให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่สำคัญต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและหามาตรการ
ป้องกัน
4. เพื่อจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่น่าเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน

       
 
 
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058