1. สร้างจิตสำนึกให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
2. สร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
 

          

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.