1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน ภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ และมีอำนาจในการเข้าถึง ข้อมูล เอกสาร
    ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
  2. ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเที่ยงธรรม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ
  3. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบการดำเนินงาน
    รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
 

          

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.