1. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
  2. สนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล ตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ
    ที่ได้ตั้งเอาไว้
  3. เพื่อสอบทาน วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่แล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในทางที่จะหาทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น
    โดยการให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่สำคัญต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและหามาตรการป้องกัน
  4. เพื่อจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่น่าเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
 

          

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.