การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 และเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
พ.ศ.2505 ระเบียบ การรับจ่าย การเก็บรักษาและการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2516 ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ส่วนราชการแต่งตั้ง
ข้าราชการในหน่วยงาน เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในต่อมาปี พ.ศ.2519 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการที่เป็น กระทรวง ทบวง กรม
และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตำแหน่งอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น ในปี พ.ศ.2545 โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
ส่วนราชการ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น หน่วย
ตรวจสอบภายในปัจจุบันมีที่ทำการอยู่อาคาiทีปวิชญ์ ชั้น 2 (ส่วนทะเลแก้ว)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
 

          

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.