1. กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ ปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  2. พัฒนาระบบงานตรวจสอบการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยให้มี มาตรฐาน และประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
 

          

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.