นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567      
นโยบายการตรวจสอบภายใน งบประมาณ ประจำปี 2566      
นโยบายการติดตามผลการตรวจสอบงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566      
นโยบายการตรวจสอบ      
นโยบายการติดตามตรวจสอบ      
นโยบาการตรวจสอบของงานตรวจสอบภายใน      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
       
       
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.