แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562      
แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ประจำปี 2562-2564      
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563      
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058