แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566      
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565      
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564      
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563      
แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ประจำปี 2562-2564      
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
       
       
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.