คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนตรวจสอบภายใน      
คู่มือการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ      
คู่มือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ      
คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058