คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนตรวจสอบภายใน      
คู่มือการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ      
คู่มือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ      
คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
       
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.