พจนีย์ รุ่งเรือง
     
     
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
     
             
   
   
   
   
สุกัลยา ประสิทธิผล
พิมพ์พิศา เดชลักษมีกานต์
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
   
   
   
   
   
   
             
 
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058