นางพจนีย์  ยกยิ่ง
   
นายสมปอง พงษ์ศักดิ์ศรี
   
       
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
   
ที่ปรึกษางานตรวจสอบภายใน
   
                       
         
   
     
                       
         
นางสาวสุกัลยา อินทะเสน
   
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
     
         
นักตรวจสอบภายใน
   
นักตรวจสอบภายใน
     
                       
                       
                       
       
   
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058