กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน 2561      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน 2562      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน 2563      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน 2564      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058