สรุปการเข้าอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      
สรุปการเข้าอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      
สรุปการเข้าอบรม การบูรณาการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-267094 และ 055-267000 ต่อ 9211, 9212 โทรสาร 055-267058